Kupując bilet zgadasz się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Aktualny regulamin dostępny na www.MuzeumKomorek.pl oraz w siedzibie Muzeum.

I. Godziny zwiedzania

 1. Obiekt MuzeumKomórek.pl (zwany dalej Muzeum) jest otwarty w soboty oraz niedziele w godzinach 13:00 – 17:30. (Ostatnie wejście 16:00)
 2. Muzeum jest nieczynne zawsze każdego 1 stycznia, w każdą Niedzielą Wielkanocną, 1 listopada oraz w dniach 24-25 grudnia.
 3. W poszczególne dni Muzeum może być nieczynne, jednak Zwiedzający zostaną o tym poinformowani na kanałach społecznościowych Muzeum oraz na stronie muzeumkomorek.pl
 4. W przypadku dużego zainteresowania zwiedzaniem Muzeum dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 5. Pierwsze zwiedzanie zaczyna się o 14:30, a ostatnie o 16:00, przy czym istnieje możliwość dostosowania godzin zwiedzania dla większych grup. Standardowe godziny zwiedzania to: 14:30; 16:00. Ze względu na elastyczność i dostosowanie do większych rezerwacji, godziny mogą się zmieniać. Dlatego w przypadku dużych grup, należy skontaktować się z obsługą Muzeum.
 6. W przypadku grup zorganizowanych (minimum 10 osób) istnieje możliwość zwiedzania Muzeum w dni powszednie (po uprzednim ustaleniu terminu dogodnego dla obydwu stron).
 7. Aktualne informacje dotyczące cennika, dni i godzin otwarcia Muzeum publikowane są na stronie internetowej www.MuzeumKomorek.pl oraz w mediach społecznościowych.

II. Opłaty za zwiedzanie

 1. Zwiedzanie jest odpłatne. Aktualny cennik dostępny jest w Muzeum i na www.muzeumkomorek.pl
 2. Bilet normalny 20 zł, Bilet normalny grupowy 18 zł, Bilet ulgowy 15 zł, Bilet ulgowy grupowy 13 zł, bilet zerowy 1 zł.
 3. Dopuszczalną formą płatności jest gotówka w polskich złotych lub karta płatnicza.
 4. Muzeum oferuje bilety normalne, ulgowe, grupowe oraz za 1 zł (zwany dalej zerowym).
 5. Bilet normalny obejmuje osoby powyżej 18 roku życia z wyłączeniem grup wymienionych dalej. Bilet ulgowy obejmuje osoby od 4 do ukończenia 18 roku życia, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem oraz Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Bilety grupowe oferowane są grupom zorganizowanym (od 10 osób)
  Bilet zerowy przysługuje dzieciom do lat 4, opiekunom grup zorganizowanych przez placówki edukacyjne. Bilet uprawnia około godzinnego zwiedzania z przewodnikiem oraz około 15-20 minut czasu wolnego na swobodne zwiedzanie wystawy.
 6. Grupy przedszkolne winny posiadać 1 opiekuna na 5 dzieci, grupy szkolne – 1 opiekuna na 10 osób.
 7. W przypadku braku odwołania rezerwacji grupowej i niestawienia się na wizytę placówka rezerwująca ponosi koszt zamówionych miejsc.
 8. Opłata za niewykorzystany bilet do Muzeum nie podlega zwrotowi.

III. Zasady rezerwacji miejsc na zwiedzanie MuzeumKomórek.pl

 1. Grupy zorganizowane są zobowiązane do uiszczenia zadatku w wysokości minimum 50% wartości rezerwacji. Numer konta: 75 1140 2004 0000 3502 7951 2901
 2. Przedpłaty można dokonać również osobiście gotówką lub kartą płatniczą.
 3. Rezerwacje indywidualne przyjmowane są za pośrednictwem formularza na stronie muzeumkomorek.pl oraz poprzez kontakt na profilu Muzeum na Facebooku.
 4. Rezerwacje grupowe przyjmowane są tak jak w punkcie 2, a ponadto drogą telefoniczną pod numerem: 572 MUZ EUM (572 689 386).
 5. Rezerwację uznaje się ważną w momencie potwierdzenia jej przyjęcia przez pracownika Muzeum.
 6. Rezerwacja dla grup zorganizowanych jest obowiązkowa.
 7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc podczas każdego wejścia do Muzeum, nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu zwiedzania bez uprzedniej rezerwacji.
 8. W przypadku rezerwacji dla grupy należy wysłać informacje dotyczące terminu i godziny wizyty, liczebności grupy, przedziału wiekowego oraz danych do kontaktu z placówką/osobą rezerwującą (nazwa placówki, imię, nazwisko, numer kontaktowy). Grupy zorganizowane zobowiązane są dołączyć dowód opłacenia zadatku (pdf. wygenerowany z konta bankowego lub zdjęcie ekranu/zrzut ekranu dokonanej operacji przelewu) oraz podać dane do faktury. Jeśli dana osoba nie jest płatnikiem VAT, prosimy o imię i nazwisko oraz adres. W tytule wiadomości zawierającej potwierdzenie proszę umieścić na kogo rezerwacja, data i godzina przedpłacanej rezerwacji. Wraz ze zwrotną wiadomością, pracownik Muzeum wyśle fakturę na kwotę zadatku. W dniu wizyty Zamawiający dopłaca pozostałą kwotę zgodnie z cennikiem.
 9. Osoba składająca rezerwację jednocześnie wyraża zgodę na tymczasowe przechowanie danych osobowych niezbędnych do realizacji danej rezerwacji.
 10. Zadatek dotyczy wybranej godziny i terminu rezerwacji i nie podlega zwrotowi. Zmiana terminu możliwa jest do 2 tygodni przed wizytą. W przypadku braku dostępności lub niemożności dopasowania pozostałych terminów opłata nie będzie zwrócona. Prosimy o rozważne dokonywanie rezerwacji.
 11. Zadatek i potwierdzenie rezerwacji należy przesłać do 5 dni od dnia złożenia rezerwacji. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia rezerwacji po tym czasie w przypadku braku przedpłaty. W razie potwierdzonej rezerwacji i braku jej odwołania oraz absencji Zamawiający otrzyma fakturę na kwotę zamówionych miejsc.

IV. Zasady zwiedzania MuzeumKomórek.pl

 1. Muzeum oferuje zwiedzanie ekspozycji pod opieką przewodnika.
 2. Standardowa liczebność grupy zwiedzającej wynosi od 1 do 15 osób. W poszczególnych przypadkach, za zgodą pracownika Muzeum i strony Zamawiającej, grupa może liczyć więcej osób. Muzeum nie bierze wówczas odpowiedzialności za komfort zwiedzania.
 3. Pierwszeństwo zwiedzania przysługuje grupom i osobom posiadającym rezerwację. Muzeum nie gwarantuje wejścia w przypadku braku rezerwacji.
 4. Osoby indywidualne dołączane są do grup zorganizowanych lub łączy się je w grupy, które zwiedzają Muzeum w godzinach proponowanych przez pracowników Muzeum.
 5. Podstawą wstępu do części wystawowej MuzeumKomórek.pl jest posiadanie biletu z odcinkiem kontrolnym, uprawniającego do zwiedzania obiektu z przewodnikiem oraz czas wolny na obejście ekspozycji.
 6. Osoby niepełnoletnie zwiedzają Muzeum pod opieką dorosłych. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych oraz szkody będące wynikiem celowych uszkodzeń lub zniszczeń eksponatów, urządzeń lub innych elementów znajdujących się w obiekcie.
 7. Przed zwiedzaniem Muzeum zaleca się zwiedzającym pozostawianie w przechowalni okryć wierzchnich oraz bagaży, z wyłączeniem rzeczy wartościowych. Muzeum nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przechowalni.
 8. Dozwolone jest robienie zdjęć do celów niekomercyjnych. Rejestracja audio-video jest zabroniona.
 9. Na terenie obiektu może być dokonywany zapis audio oraz wideo wizerunku gości poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Dokonując zakupu biletu, goście wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów marketingowych MuzeumKomórek.pl.
 10. Obiekt oraz przyległy do niego teren jest objęty monitoringiem z zapisem audio oraz wideo. Wszelkie próby dewastacji oraz kradzieży zostaną zgłoszone odpowiednim służbom.
 11. Nagrania z kamer monitoringu przechowywane są 7 dni, a po tym czasie są bezpowrotnie usuwane.
 12. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.
 13. Grupy zorganizowane powinny przybyć około 5 minut przed zarezerwowaną godziną zwiedzania w celu zakupienia biletów i ustalenia szczegółów wizyty.
 14. W przypadku znacznie opóźnionego przybycia na zwiedzanie, Muzeum może odmówić przyjęcia na zwiedzanie lub zaproponować inny termin zwiedzania. Ewentualnie skrócona wizyta odbędzie się według pełnej stawki za zarezerwowane bilety.
 15. Muzeum – z przyczyn losowych – zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji zwiedzania. Jeśli zwiedzanie zostanie anulowane nie z winy Gości, zwiedzającym przysługuje zwrot kosztów biletów.
 16. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia ze zwiedzania części ekspozycji, które uległy uszkodzeniu oraz w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia Gości w Muzeum.

V. Zachowania niedozwolone

Zabrania się:

 1. przebywania na terenie Muzeum osobom nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających oraz naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania,
 2. wynoszenia, przenoszenia i niszczenia eksponatów oraz wyposażenia Muzeum,
 3. wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących,
 4. spożywania alkoholu i posiłków, palenia tytoniu oraz e-papierosów,
 5. wnoszenia broni, materiałów wybuchowych, radioaktywnych, niebezpiecznych oraz zagrażających zdrowiu i życiu.

VI. Uwagi końcowe

 1. W sprawach nieujętych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego.
 2. Administratorem wszelkich danych osobowych jest soko.com.pl Paweł Wiśniewski-Hassenpflug ul. Pomorska 15 85-046 Bydgoszcz

 

VII. Zalecenia sanitarne w związku ze stanem pandemii COVID-19

 1. Obsługa Muzeum kieruje ruchem zwiedzających, którzy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania jego poleceń. Dotyczy to w szczególności kolejności i ilości wejść do przestrzeni Muzeum, kierunku zwiedzania, korzystania z wejścia i wyjścia.
 2. W trakcie przebywania na terenie i w pomieszczeniach Muzeum obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.
 3. Osoby oczekują na wejście do przestrzeni Muzeum na zewnątrz.
 4. Osoby oczekujące na wejście do Muzeum oraz osoby zwiedzające przestrzenie Muzeum zobowiązane są do zachowania dystansu min. 2 metrów od innych osób.
 5. Po wejściu do Muzeum należy zdezynfekować ręce udostępnionym środkiem.
 6. W trakcie zakupu biletu przy kasie może przebywać jedna osoba.
 7. W sprawach nieporuszonych wyżej, nadrzędnymi aktami prawnymi są Rozporządzenia Rady Ministrów, Wojewodów oraz Ministra Zdrowia.